برگزاری تورهای علمی آموزشی در حوزه آی تی برای مراکز آموزشی دانشگاهها، کارکنان وزارتخانه ها، شرکت ها سازمانها و موسسات

امروزه با توجه به اهمیت ایجاد ارتباط و انتقال دانش فنی و بهره گیری از تجارب متخصصان آی تی و رشته ها و صنایع دیگر این مبحث مورد تاکید مراکز آموزشی، خدماتی و صنعتی قرار گرفته است.

بدیهی است برگزاری تورهای علمی آموزشی در حوزه آی تی در ارتقاء سطح علمی دانشجویان ، اساتید و کارکنان وزارتخانه ها، شرکت ها سازمانها و موسسات اهمیت بسزایی دارد و از طریق بازدید میدانی و آشنایی با فعالیت و انتقال تجربیات متقابل کارشناسان زمینه ارتقا مهارتهای علمی و تخصصی فراهم می گردد.

امروزه توسعه آموزش های میدانی در کشورهای مختلف مورد تاکید قرار دارد. در واقع از طریق برگزاری تورهای علمی آموزشی در حوزه آی تی فرهنگ و مهارت های آموزشی در مراکز آموزشی، دانشگاهها، مراکز و شرکت های صنعتی ارتقا می یابد و بازدیدهای همگانی به همراه آموزش های تئوریک و مجازی، موجب بهبود و ارتقا کیفی سطح علمی کارشناسان می گردد. در این

راستا این مرکز برگزاری تورهای علمی آموزشی در حوزه آی تی در سطوح عمومی تا پیشرفته را در دستور کار قرار داده است.