برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری آی تی از سطوح مبتدی تا پیشرفته برای مراکز آموزشی دانشگاهها، سازمانها، وزارتخانه ها، موسسات و پژوهشکده ها

برگزاری دوره های آموزشی مجازی آی تی از سطوح مبتدی تا پیشرفته برای دانشگاهها، سازمانها، وزارتخانه ها، موسسات و پژوهشکده ها

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری آموزش زبانهای خارجی برگزاری دوره های آموزشی مجازی آموزش زبانهای خارجی برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری ترجمه زبانهای خارجی برگزاری دوره های آموزشی مجازی آموزش زبانهای خارجی

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری نگارش پایان نامه و رساله دکتری برگزاری دوره های آموزشی مجازی نگارش پایان نامه و رساله دکتری برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری روش تحقیق و مقاله نویسی برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مجازی روش تحقیق و مقاله نویسی برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری نویسندگی( داستان، نمایشنامه، فیلمنامه،….) برگزاری دوره ها ی آموزشی مجازی نویسندگی( داستان، نمایشنامه، فیلمنامه،….) برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی حضوری هنری، اجرا و بازیگری تحت نظر اساتید برتر برگزاری دوره های آموزشی مجازی هنری و بازیگری

۱